Rýchle a stabilné internetové pripojenie v obci realizuje spoločnosť Wi-Telecom.

Viac informácii nájdete na
www.wi-telecom.sk

Geodetické práce vo vašom okolí realizujú firmy:
Viac informácii nájdete na
www.geometricky-plan.sk

tel : 0911 148 346
Viac informácii nájdete na
www.geodeticca.sk
 
Dokumenty

VZN obce Lipt. Michal č.3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN obce Lipt. Michal č.2/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska v katastrálnom území obce Lipt. Michal

Návrh VZN obce Lipt. Michal č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za konmunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN obce Lipt. Michal  Ä. 1/2016  Prevádzkový poriadok pohrebiska v katastrálnom území obce Lipt. Michal

ÄŒiastková správa - Hydrochemické zhodnotenie vplyvu skládky odpadov - Stred. Liptov - Part. Ľupča na kvalitu podz. vôd za I.Q 2016

Záverečná správa - Hydrochemické zhodnotenie vplyvu skládky odpadov - Stred. Liptov  - Part. Ľupča na kvalitu podz. vôd za r. 2015

Monitoring skládkových plynov za 2. polrok 2015

VZN č. 1/2016 o nakladaní s  komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

VZN obce Lipt. Michalč 3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Monitoring vôd - skládka odpadov Part. Ľupča

Monitoring skládkových plynov - skládka odpadov Part. Ľupča

VZN č.2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste

Súpisné čísla a nový zákon

Náhľad oddychový park

Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lipt. Michal na roky 2015 -2021

Návrh VZN č.3/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

VZN č. 1/2015 o poskytovaní opatrovateľskej služby

VZN  o  dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
VZN na miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad č. 1/2013
Návrh VZN na miestne dane a miestny poplatok na komunálne odpady a drobný stavebný odpad č. 1/2013
Miestne dane z nehnuteľností č.1/2012
Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.1/2011

TKO
Termíny vývozu komunálneho odpadu 2017

PHSR
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Liptovský Michal

Rozpočty obce

Rozpočet obce na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017

Rozpočet obce na rok 2016

Návrh rozpočtu obce na rok 2016

Rozpočet obce na rok 2015
Návrh rozpočtu obce na rok 2015

Rozpočet obce na rok 2014
Programový rozpočet obce na rok 2012
Návrh rozpočtu obce na rok 2012

Rozpočet obce na rok 2011
Programový rozpočet obce na rok 2011

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce Liptovský Michal za rok 2015

Záverečný účet obce Liptovský Michal za rok 2014

Záverečný účet obce Liptovský Michal za rok 2013

Zápisnice zo zasadnutí OZ

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29.11.2016

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22.09.2016

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.08.2016

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14.06.2016

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 31.03.2016

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 23.02.2016

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.12.2015

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 30.11.2015

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 16.11.2015

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.10.2015
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24.09.2015

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09.06.2015

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 21.05.2015

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 31.03.2015

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22.01.2015

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.12.2014
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 06.12.2014
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 11.11.2014
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28.10.2014
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 02.09.2014
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 17.06.2014
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 20.05.2014
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29.04.2014

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 11.02.2014
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12.12.2013
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26.11.2013
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 19.11.2013

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 16.10.2013
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24.9.2013
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 18.7.2013
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 25.6.2013
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.6.2013
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14.5.2013
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26.3.2013
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 11.12.2012
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27.11.2012
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13.11.2012
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 18.9.2012
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 25.6.2012
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 19.6.2012
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 11.4.2012
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27.3.2012
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 7.2.2012
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13.12.2011
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29.11.2011
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22.11.2011
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 18.10.2011
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 23.8.2011
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 4.7.2011
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14.6.2011
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29.3.2011
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 25.1.2011
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 11.1.2011
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 16.12.2010