Rýchle a stabilné internetové pripojenie v obci realizuje spoločnosť Wi-Telecom.

Viac informácii nájdete na
www.wi-telecom.sk

Geodetické práce vo vašom okolí realizujú firmy:
Viac informácii nájdete na
www.geometricky-plan.sk

tel : 0911 148 346
Viac informácii nájdete na
www.geodeticca.sk
Kostol sv. Michala archanjela, pôvodne gotický, postavený pred r. 1300, loď v 2. pol. 19. stor. prestavali. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria. Presbytérium zaklenuté gotickou rebrovou krížovou klenbou s lunetovým uzáverom. Rebrá s klinovým profilom sa zasekávajú do steny.

Z presbytéria vedie ostroluký gotický portál do sakristie, ktorá má gotickú rebrovú krížovú klenbu so svorníkom. Rebrá dosadajú na kockové konzoly s nábežným štítkom. V sakristii sa zachovali dve úzke štrbinové gotické okná. Okná s kamenným ostením a kružbou v presbytériu a na južnej strane lode, kde je aj pôvodný gotický vstupný portál. Fasády hladké, členené len dvojstupňovými opornými piliermi.
Na parapete dreveného organového chóru obrazy apoštolov z konca 17. stor., premaľované v 19. stor. Štyri kostolné zástavy s obojstrannými obrazmi od P. Bohúňa z r. 1863: sv. Ladislav otvára pramen vody a Nepoškvrnené srdce P. Márie, Cyril a Metod a Immaculata, Lúčenie sv. Cyrila a Metoda a Michal archan., sv. Štefan kráĺ a P. Mária ako kráľovna nebies.

Zvonica, drevená šalovaná ľudová stavba, pôv. zo 17. stor., vo vrchole s cibuľou. Spodná časť murovaná, tvorí bránu do ohrady kostola. Zvon z roku 1794. Trojičný stĺp z roku 1823, ľudová kamenárska polychrómovaná práca. Informácie prevzaté zo súpisu pamiatok na Slovensku 2.
Kostol sv. Michala
Na sedlovej streche malá strešná vežička. Výmaĺba kostola z roku 1942 od M. Štalmacha. Hlavný oltár barok z roku 1765 má nový obraz sv. Michala archan. od J. Hanulu z roku 1898. Kazateľnica neskororenesančná z 2. pol. 17. stor. Krstiteľnica z 2. pol. 18. stor., kamenná. Skrinka v stene sakristie s maĺbou Krstu Krista z r. 1763.