Ú V O D  /  I N T R O D U C T I O NProjekt "Poznaj svoje rodisko z pohľadu vedy" je určený pre deti a mládež, ktoré majú záujem dozvedieť sa niečo viac o svojom rodnom regióne v priebehu konania projektu v rokoch 2008 až 2010. Žiaci ZŠ a SŠ sa na vyučovacích hodinách stretávajú a oboznamujú s problematikou rôznych vedných disciplín. Tieto poznatky však nie sú dostatočne aplikované na daný región. Práve tento projekt im umožní aplikovanosť teoretických poznatkov. Značná časť prednášok bude realizovaná v prázdninovom období, aby mládež využívala svoj voľný čas aktívne. Informačné tabule, ktoré vzniknú počas projektu, zachytia najdôležitejšie informácie z rôznych vedných disciplín v regióne dolného Liptova, keďže táto oblasť má nesmierne prírodné bohatstvá zo živej a neživej prírody, svoju históriu, nezanedbateľnou je ekológia a vďaka termálnym prameňom je v posledných rokoch veľká koncentrácia ľudí. Realizovaný projekt by mohol umožniť aj aktérom turizmu spoznať bližšie túto lokalitu z vedného pohľadu.

Základnou úlohou projektu je rozšírenie poznatkov rôznych vedných disciplín a ich aplikovanosť na dolnoliptovský región pre deti a mládež.

Projekt finančne podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.

Riešitelia projektu:
 • PaedDr. Margaréta Hockicková (zodpovedný riešiteľ)
 • Ing. Katarína Rusnáková
 • Eva Bubalová

Rok 2008
 1. prednáška - Vitajte v archeológii Lipt. Michala
 2. prednáška - Ako žije lúka
 3. prednáška - História poľovníctva, sokoliarstvo
 4. prednáška - Štefan Nikolaj Hýroš

Rok 2009
 1. prednáška - Vesmír - Slnečná sústava
 2. prednáška - Havránok
 3. prednáška - Národný park Nízke Tatry
 4. prednáška - Počasie a klimatické zmeny

Rok 2010
 1. prednáška - Geologické zaujímavosti Liptova
 2. prednáška - Voda
 3. prednáška - Juraj Jánošík
 4. prednáška - Stredovek a rytierstvo
The project "Get known your birthplace from the view of science" is aimed at children and young people who are interested in learning more about their born region during the years 2008 - 2010, when the project will take place. The children at the primary school and the high school students during their classes get acquainted with the problematic of various scientific disciplines. This knowledge however, is not applied sufficiently to a given region. But just this project will make it possible for them to apply this teoretical knowledge. A great part of the lectures is going to take place during the holiday season in order for the young people to spend their time in an active manner. The information posters that are a part of the project would give the most important information about the various scientific fields in the region of the lower Liptov because this area possesses great natural riches both from animate and inanimate nature, its history, important is the ecology, and thanks due to the thermal springs this region has exhibited a large concentration of people in the past years. The realized project would make it possible also for the tourists to get known more closely this place from the scientific point of view.

The basic aim of the project is extension of knowledge in different scientific discipline and their using on the lower Liptov for children and young people.

This project is realised thanks to financial support of Agentúra na podporu výskumu a vývoja.

Authors of the project:
 • PaedDr. Margaréta Hockicková (leading author)
 • Ing. Katarína Rusnáková
 • Eva Bubalová

Year 2008
 1. lecture - Welcome to the archeology of Lipt. Michal
 2. lecture - How does meadow live
 3. lecture - History of hunting and folconry
 4. lecture - Štefan Nikolaj Hýroš

Year 2009
 1. lecture - Universe - the Solar System
 2. lecture - Havránok
 3. lecture - National park Nízke Tatry
 4. lecture - Weather and global climate change

Year 2010
 1. lecture - Geological attractions of region Liptov
 2. lecture - Water
 3. lecture - Juraj Janosik
 4. lecture - Middle Ages and knighthood


[ úvodná stránka | obecný úrad | kostol | stručné dejiny obce | kronika | osobnosti | mapa obce | príroda, okolie, turistika | fotogaléria | kultúrne a športové organizácie | ubytovanie | služby | aktuality, oznamy | novinky | bezplatná inzercia | webmaster ]