Rýchle a stabilné internetové pripojenie v obci realizuje spoločnosť Wi-Telecom.

Viac informácii nájdete na
www.wi-telecom.sk

Geodetické práce vo vašom okolí realizujú firmy:
Viac informácii nájdete na
www.geometricky-plan.sk

tel : 0911 148 346
Viac informácii nájdete na
www.geodeticca.sk

OZNAMY

Dobrovoľný hasičiský zbor v Lipt. Michale Vás pozýáva na tradičnú fašiangovú bursu sa uskutoční v sobotu 18.02.2017. Program je nasledovný:

10.30 hod. zraz masiekl pred Obecným úradom

11.00 hod. sprievod masiek obcou

15.00 hod. detská zábava

18.00 hod. zábava pre dospelých

--------------------------------------------------------------------------------------------

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí správneho konania /vo veci výrubu drevín/

http://www.liptovskymichal.sk/dokumenty/VV.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 03. a 06. februára / t.j. v piatok a pondelok/ 2017 nebude MUDr. Nosková ordinovaÅ¥. ZastupovaÅ¥ ju bude MUDr. Polóny pri Björnsonovom dome v Ružomberku do 11.00 hod..

---------------------------------------------------------------------------------------------

Rozsah hodnotenia "Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová"

http://www.liptovskymichal.sk/dokumenty/rozsah_hodnotenia.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------

V zmysle zákona 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je dňom 31. januára 2017 povinnosÅ¥ podaÅ¥ priznanie k miestnym daniam za zdaňovacie obdobie rok 2016.

Preto vyzývame daňovníkov, ktorým v priebehu roka 2016 nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie miestnych daní (dane z nehnuteľností - kúpa, predaj, darovanie, stavebné povolenie, kolaudácia, zmena účelu stavby...), nadobudnutie psa, aby si tieto ohlásili v termíne do 31. januára 2017 v úradných hodinách na obecnom úrade v Liptovskom Michale. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK

 ÄŒítaÅ¥ viac..... http://liptovskymichal.sk/Strat%C3%A9gia.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------

Prosba o pomoc od Obce Sv. Kríž - hlasujte za škôlku Svätý Kríž - prosba o zverejnenie

Milí priatelia, touto cestou by som Vás chcel veľmi pekne poprosiÅ¥ o pomoc našej škôlke  vo SVÄTOM KRÍŽI vyhraÅ¥ rekonštrukciu - naša maličká obec ma len okolo 800 obyvateľov a máme veľkého súpera mesto, ktoré ma 80 tisíc obyvateľov! Momentálne sme na prvom mieste.Preto Vás prosíme LIPTOV SPOJME SA PRE DOBRÚ VEC a dokážme, že aj malá škôlka ma šancu uspieÅ¥.

Iba ak nám pomôžete aj vy máme šancu to ustáÅ¥ a vyhraÅ¥ rekonštrukciu škôlky - PROSÍM HLASUJTE A TIEŽ ZDIEĽAJTE ( pošlite našu prosbu o pomoc čo najviac ľudom )

hlasujte tu :  http://woobox.com/jfp7jn 

alebo na www.modraskolka.sk

hlasuje sa do 15.12, každý môže hlasovaÅ¥ len 1x preto zdielajte a prepošlite našu prosbu o pomoc ďalším ľuďom

radi Vám službu do budúcna oplatíme ðŸ‘

Obec Svätý Kríž a jej občania Vám ďakujeme

http://liptovskymichal.sk/k%C3%B4lka%20Sv.%20Kr%C3%AD%C5%BE.PDF

-----------------------------------------------------------------------------------------------

SpoločnosÅ¥ VKM, s.r.o. Necpaly upozorňuje na zmenu Äasu predaja surového kravského mlieka a originálne balených mliečnych výrobkov prostredníctvom pojazdného mliečneho automatu.

Predaj sa v našej obci bude uskutočňovaÅ¥ v  PONDELOK v pravidelných časových intervaloch (okrem sviatkov) 

ale v čase  od 07.50 - 08.00 hod. pred Obecným úradom.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyzývame občanov, ktorí poskytujú ubytovanie, aby zabezpečili parkovanie vozidiel svojich klientov na svojich nehnuteľnostiach. Parkovanie na miestnej komunikácii je zakázané. V prípade nerešpektovania tohto zákazu bude ubytovávateľom vyrubený poplatok za užívanie verejného priestranstva.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Monitoring vôd a skládkových plynov na skládke odpadov v Part. Ľupči 

Vážení občania, máte možnosÅ¥ nahliadnuÅ¥ do dokumentu Monitoring vôd a Monitoring skládkových plynov na skládke odpadov v Part. Ľupči za 2. polrok 2015 a 1.Q 2016. Uvedené dokumenty nájdete na stránke obce Lipt. Michal v časti Dokumenty.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Program rozvoja obce Partizánska Ľupča na roky 2015-2022. Aktualizácia - zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

 Do tohto oznámenia máte možnosÅ¥ nahliadnuÅ¥, robiÅ¥ si zneho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviÅ¥ kópie na Obecnom úrade v Liptovskom Michale počas stránkových dní.

http://liptovskymichal.sk/dokumenty/Oznamenie.pdf

Zverejnené 16.06.2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a doplnok č. 1

VerejnosÅ¥ môže doručiÅ¥ svoje písomné stanovisko Okresného úradu Žilina do  dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na internetovej stránke http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-zilinskeho-kraja-zmena-doplnok

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-zilinskeho-kraja-zmena-doplnok

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mediačná poradňa v obci Liptovský Michal

Bezplatná poradňa bude k dispozícii obyvateľom obce každý druhý pondelok v mesiaci  od 15.00-17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Viac informácii na http://liptovskymichal.sk/dokumenty/Mediacna_poradna.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Liptovský Michal na roky 2016-2020:  http://liptovskymichal.sk/dokumenty/PHSR.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okresné  riaditeľstvo    Policajného  zboru v Ružomberku upozorňuje najmä starších občanov na výskyt podvodníkov, ktorí sa snažia vstúpiÅ¥ do obydlí pod zámienkou odpisu stavu odberu energií, alebo ako podomoví predajcovia alebo aj ako rodinní známi žiadajúci o finančnú pomoc.

Podvodníci po vstupe do obydlia využijú chvíľkovú nepozornosÅ¥ a môžu vás okradnúÅ¥  o cenné predmety a peniaze.

Nikdy nevpúšÅ¥ajte cudzích ľudí na váš pozemok, do vášho bytu alebo domu!

Vždy si overte nimi uvádzané informácie!

V prípade akýchkoľvek pochybností ihneď ukončite komunikáciu s nimi!

Polícia žiada občanov, aby si všímali svoje okolie a výskyt podozrivých osôb a vozidiel ihneď hlásili na linku 158. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozhodnutie o zastavení zemného konania o umiestnení stavby "MVE Liptovská Teplá II"

http://liptovskymichal.sk/dokumenty/MVE.pdf

 Zverejnené: 15.01.2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                       

22.05.2015 Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Malá vodná elektráreň - Liptovská Teplá" navrhovateľa GENERKAF, s.r.o., Bešeňová 72, 034 83 Lipt. Teplá - zverejnenie žiadosti podľa § 35 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stqavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

 http://www.liptovskymichal.sk/dokumenty/Navrh na vydanie uzem. rozhodnutia.pdf

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosíme občanov, aby do odvolania nenosili elektronický odpad ku drevárni pri obchode.

Občania, ktorí majú záujem o rezerváciu hrobového miesta si môžu prísÅ¥ túto rezerváciu nahlásiÅ¥ na obecný úrad do 30. júna 2015. Po zaplatení poplatku bude hrobové miesto rezervované a  označené. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN OBECNÉHO ÚRADU !!!

S účinnosÅ¥ou od 01.04.2015 bude Obecný úrad v Liptovskom Michale pre stránky otvorený:

Pondelok:  08.00 hod. – 14.00 hod.

Utorok:       nestránkový deň

Streda:       08.00 hod. – 14.00 hod.

                    15.00 hod. – 17.00 hod.

Štvrtok:       nestránkový deň

Piatok:        08.00 hod. – 12.00 hod.

ÄŽakujeme za porozumenie. ÄŒas potrebujeme využiÅ¥ na prípravu projektov na eurofondy a na vybavovanie administratívnych záležitostí.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONUKA SLUŹIEB

Vodárenská spoločnosÅ¥ Ružomberok, a.s. ponúka nasledovné služby špeciálnymi vozidlami:

- čistenie žúmp a septikov,

- čistenie kanalizácie a kanalizačných prípojok tlakovou vodou.

Ceny jednotlivých služieb sú nasledovné:    

1. ÄŒistenie žúmp a septikov

- účtuje sa každých začatých 15 minút – 12,00€

- vypúšÅ¥anie odpadov do ÄŒOV za 1m3 – 1,48€

- doprava MAN CAS od   0 – 15 km - 11,52€

                                  od 15 – 24 km - 30,72€ 

                                  od 24 – 39 km - 48,00€

                                  od 39 – 49 km - 76,80€

                                  od 49 – 60 km - 96,00€

2. ÄŒistenie kanalizácie a kanalizačných prípojok tlakovou vodou

- účtuje sa každých začatých 15 minút – 18,00€

- doprava AQUATECH CAK za 1km – 1,99€

Ceny sú uvedené s DPH.

V prípade záujmu nás kontaktujte na t. č. 044 4331 621-2

alebo u p. Petra Urbana                0907/829 308

          u p. Miroslava Brtku             0905/231 780


 

06.11.2013  SÅ¥ažnosÅ¥ - "Regionálna skládka odpadov Stredný Liptov - Part. Ľupča - III.etapa"

Obec Liptovský Michal podala proti zámeru „Regionálnej skládky odpadov Stredný Liptov – Part. Ľupča – III. etapa“ dve námietky a to, že nie je určená za dotknutú obec, aj keď sme  susedná obec a navrhovaná činnosÅ¥ môže maÅ¥ vplyv na našich občanov a  druhá námietka sa týka vypracovania Správy o hodnotení, nakoľko z vypracovaného zámeru nie je možné posúdiÅ¥ všetky dopady na našu obec. Na základe sÅ¥ažnosti občanov na šíriaci sa zápach zo skládky  a na podporu podaných námietok obce Vás žiadame o podpísanie sÅ¥ažnosti ako spoločného stanoviska obyvateľov obce Liptovský Michal. Veríme, že povoľovacie orgány aj samotný navrhovateľ zvážia aj iné možnosti umiestnenia skládky, resp. navrhnú také opatrenia, aby sa život  obyvateľov našej obce ďalej nezhoršoval.

Text sÅ¥ažnosti je zverejnený na úradnej tabuli pri obchode a taktiež na internetovej stránke obce.
Na podpísanie sÅ¥ažnosti budete oslovení poslancami obecného zastupiteľstva Liptovský Michal.

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-skladka-odpadov-stredny-liptov-partizanska-lupca-iii-etapa - otvoriÅ¥ si text zámeru
 
 
Oznamy obecného úradu